پزشکیدیابت

تست هموگلوبین A1C

By 07/16/2019 No Comments

تست A1C یک آزمایش خون است که سطوح متوسط قندخون را طی 3 ماه گذشته نشان می دهد. این تست می تواند برای تشخیص دیابت نوع 2 و پره دیابت استفاده شود. همچنین تست اولیه برای پایش میزان کنترل قندخون در افراد دیابتی است.

تست A1C، با اسامی آزمون هموگلوبین A1C ، HbA1C، هموگلوبین گلیکورزیله و یا گلیکوهموگلوبین نیز شناخته می شود. هموگلوبین بخشی از گلبول های قرمز است که اکسیژن را به سلول ها حمل می کند. گلوکز به هموگلوبین موجود در سلول های خونی چسبیده و یا باند می شود و اساس این تست اتصال گلوکز به هموگلوبین است.

هرچه سطح گلوکز در جریان خون بالاتر باشد، گلوکز بیشتری به هموگلوبین متصل خواهد شد. تست A1C میزان هموگلوبین متصل به گلوکز را اندازه گیری کرده و سطوح میانگین گلوکز در 3 ماه گذشته را نشان می دهد.

نتیجه تست A1C به صورت درصد گزارش می شود. درصد بالاتر نشانگر سطوح بالاتر گلوکز در خون است و سطح نرمال آن زیر 7/5 درصد است.

سطح A1C

تشخیص

زیر 5/7 درصد

طبیعی

بین 5/7 تا 6/4 درصد

پره دیابت

6/5 درصد یا بالاتر

دیابت

 

نکته: هر آزمایشی برای تشخیص دیابت نیاز به تکرار برای تأیید دارد مگر اینکه علائم واضحی از دیابت وجود داشته باشد.

پزشکان از تست A1C به تنهایی یا همراه با آزمون های دیگر دیابت برای تشخیص استفاده می کنند.

در صورتی که مبتلا به دیابت هستید دست کم 2 بار در سال باید تست A1C بدهید. A1C هدف برای اکثر افراد دیابتی زیر 7% است اما ممکن است فرد به فرد متغیر باشد. اگر سطح A1C تان بالا باشد باید در مورد نحوه مراقبت دیابتی خود تجدیدنظر کنید.

 

:Reference

(A1C Test and Diabetes  (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases

Leave a Reply