قوانین و مقررات

مـا در سبوس دایت

بـه حـفظ اطـلاعـات محـرمـانـه شـما متعهـد هسـتیم ، چـرا که بـرای اعـتماد شـما ارزش قـائـل هسـتیم.بـه این دلیل، نـرم‌افـزار مـا مـطابـق بـا تـمامی اسـتانـداردهـای امنیت نـرم‌افـزار و همچنین قـوانین مـتدوال در این زمینه، طراحی و توسعه یافته است.
مسـتند زیر بـرای اطـلاع شـما از چـگونگی عملکرد این نـرم‌افـزار و آگـاهی از اطـلاعـاتی که در این نـرم‌افـزار از شـما بـه عنوان کاربر دریافت خواهد شد. لطفا این متن را به دقت مطالعه نمایید.
این مستند ممکن است در آینده تغییر کند و در این صورت این تغیرات به اطلاع شما خواهد رسید. با پذیرفتن این مستند، شما تمامی قوانین و شرایط این نرم‌افزار را میپذیرید.
برای استفاده از سبوس دایت لازم است که هر کاربر یک حساب کاربری در سبوس دایت بسازد. تنها افرادی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند میتوانند اقدام به ساختن حساب کاربری در سبوس دایت کنند. برای استفاده از سبوس دایت کاربر باید نام و نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در نـرم‌افـزار سبوس دایت ثبت کند.

کاربر میپذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به روز در نـرم‌افـزار سبوس دایت وارد کند.
هر فرد تنها میتواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر در سبوس دایت داشته باشد.
مسـئولیت همۀ فـعالیتهـایی که از طـریق حـساب کاربـری اشـخاص در سبوس دایت یا سـایر خـدمـات مـربـوط بـه سبوس دایت انجام میشود به عهدۀ کاربر است.
مسـئولیت حـفظ امنیت اطـلاعـات حـساب کاربـری از جـمله نـام کاربـری و رمـز عـبور بـه عهـدۀ کاربـر اسـت. در صـورت مفقود یا سرقت اطلاعات حساب کاربـری، کاربر موظف است در اسـرع وقت موضوع را به اطلاع ما برساند. بـدیهی اسـت تـا زمـانی که اطـلاع‌رسـانی بـه ما انـجام نشـده اسـت مسـئولیت همۀ فـعالیتهـایی که از طـریق حساب کاربری مذکور انجام شده و میشود به عهدۀ کاربر خواهد بود.
کاربـر حـق نـدارد بـه اشـخاص حقیقی و حـقوقی دیگر اجـازه اسـتفاده از حـساب کاربـری خـود را بـدهـد یا حـساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند.
در شـرایط خـاصی ممکن اسـت از کاربـر بـرای اسـتفاده از سـرویس، درخـواسـت احـراز هـویت شـود، در چنین شـرایطی اگـر کاربـر اطـلاعـات کافی در اختیار ما قـرار نـدهـد، ما میتـوانـیم حـساب کاربـری وی را مسـدود کرده و از ارائۀ سرویس به کاربر خودداری کند.

اطلاعات پزشکی کاربر

تـمامی اطـلاعـات ارائـه شـده تـوسـط شـما، بـرای کنترل و نـظارت بـر سـلامتی شـما تـوسـط پـزشک و یا کنترل رونـد تمرینات ورزشی شما توسط مربی استفاده خواهد شد.
مـا از اطـلاعـات ارائـه شـده تـوسـط شـما، بـرای ارتـقای کیفیت مـطالـب و نکات ارائـه شـده در اپلیکیشن خـود اسـتفاده خواهیم کرد.
مـا از اطـلاعـات ارائـه شـده تـوسـط شـما، بـرای رفـع مشکلات اپلیکیشن و ارتـقای کیفیت خـدمـات اسـتفاده خـواهیم کرد.
مـا از اطـلاعـات شـما بـرای آنـالیز دیتا و اسـتفاده از نتیجه آنـالیزهـا در خـصوص آمـار و اطـلاعـات پـزشکی و سلامتی استفاده خواهیم کرد. سبوس دایت به هیچ عنوان اطلاعات شما را به سازمان و شرکتی نخواهد فروخت.
اطلاعات کاربران فقط در صورت وجود حکم قضایی و تنها در اختیار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت.

سبوس دایت چه اطلاعاتی را از کاربر دریافت میکند؟

اطـلاعـات شـما بـه مـا کمک می‌کند تـا بـتوانیم کیفیت خـدمـات خـود را هـمواره افـزایش دهیم تـا بـتوانیم تجـربـه کاربـری بهتری را برای شما فراهم آوریم.

تـمامی اطـلاعـاتی که کاربـر در اپلیکیشن وارد می‌کند، بـرای آنـالیزهـای اطـلاعـاتی اسـتفاده خـواهـد شـد و این آنالیزها برای بهبود کیفیت خدمات استفاده خواهد شد.

امنیت اطلاعات کاربر

تـمامی اطـلاعـات کاربـران بـر روی سـرورهـای امـن سبوس دایت نگهـداری میگـردد. این سـرورهـا در دیتاسـنترهـای امـن از نـظر فیزیکی مـحافـظت میگـردنـد و تـمامی اطـلاعـات کاربـران بـه صـورت رمـزنـگاری شـده بـر روی این سـرورهـا نگهـداری میشـونـد. دسـترسی بـه این اطـلاعـات فـقط تـوسـط مـهندسین، پـزشکان و مـربیان سبوس دایت امکانپـذیر است. حفظ محرمانگی اطلاعات شما، مهمترین دغدغه در سازمان ما است.
اطـلاعـات کارت بـانکی شـما که در زمـان خـرید پکیج‌ها در اپلیکیشن وارد می کنید، در سـرورهـای مـا نگهـداری نـخواهـد شـد
شـما بـرای دسـترسی بـه اطـلاعـات خـود در نـرم‌افـزار، بـه صـورت مـعمول نیازمـند ورود بـه نـرم‌افـزار را خـواهید بـود. در زمـان ثـبت نـام از شـما شـماره مـوبـایل شـما سـوال خـواهـد شـد و بـا اسـتفاده از هـمان اطـلاعـات شـما امکان دسـترسی بـه اطـلاعـات خـود خـواهید داشـت. پـس لازم اسـت که در زمـان ثـبت‌نـام، اطـلاعـات صحیح خـود را به دقت وارد کنید.
بـا تـوجـه بـه حـساسیت اطـلاعـات پـزشکی شـما، در صـورت اسـتفاده از یک دسـتگاه عـمومی بـرای دسـترسی بـه اطـلاعـات خـود بـر روی سبوس دایت، پـس از انـجام امـور حـتما از گـزینه خـروج اسـتفاده نـمایید تـا اطـلاعـات شـما از روی دستگاه عمومی حذف گردد.

حقوق مالکیت فکری

تـمامی حـقوق مـالکیت فکری نـرم‌افـزار سبوس دایت و همچنین تـمامی مـحتوای مـوجـود در نـرم‌افـزار، مـتعلق بـه سبوس دایت است و استفاده از محتوای موجود در آن، غیرقانونی است.

بـا ارسـال تـمامی اطـللاعـاتی که شـما در نـرم‌افـزار سبوس دایت  ارسـال مینـمایید، این اجـازه را بـه ما اجـازه میدهید تـا بـرای بـرنـامـه ریزی بـرنـامـه سـلامتی و ورزشی شـما، آنـالیز این اطـلاعـات و همچنین اسـتفاده در آمـار و اطلاعات استفاده نماید.

تـمامی اطـلاعـات که تـوسـط نـام کاربـری شـما ارسـال گـردد، اطـلاعـات واقعی شـما در نـظر گـرفـته شـده و بـرنـامـه‌ریزی سـلامـت شـما بـر اسـاس این اطـلاعـات انـجام خـواهـد شـد. لـذا سبوس دایت مسـئولیتی در قـبال اطـلاعـات غلطی که تـوسـط نـام کاربـری شـما ارسـال میگـردد، نـخواهـد داشـت و در صـورت بـرنـامـه‌ریزی غـلط، بـا اطـلاعـات غـلط ارسـال شـده تـوسـط نام کاربری شما انجام گردد، مسئولیت آن به عهده کاربر خواهد بود.

در بـرنـامـه ریزی سـلامتی شـما، بـه وضعیت جسمی و رژیم غـذایی شـما، تـوجـه خـواهـد شـد. در صـورتی که شـما بـه جـای حـرکات ورزشی و مقدار غـذای تعیین شـده، حـرکت ورزشی دیگری انـجام داده و یا بیشتر از مقدار تعیین شده  یا غـذای دیگری بـه جـز غـذای ثبت شده ، میل نـمایید، سبوس دایت مسـئولیتی در قـبال عـواقـب آن نـخواهـد داشـت و مسـئولیت آن به عهده کاربر خواهد بود.